اسپانسر در خدمت تلویزیون یا تلویزیون در خدمت اسپانسر؟

استاندارد
اسپانسر در خدمت تلویزیون یا تلویزیون در خدمت اسپانسر؟


ذائقه و تلویزیون چندی است که از همدیگر فاصله گرفته‌اند و اکنون صاحبان آموزشگاه‌های کلان کنکور یا فروشندگان محصولات گاه غیربهداشتی جایی برای فرهنگ و فرهنگسازی باقی نگذاشته‌اند.اسپانسر در خدمت تلویزیون یا تلویزیون در خدمت اسپانسر؟لینک منبع