«جیم کری» یک سناتور را سوژه کارتون خود کرد

استاندارد
«جیم کری» یک سناتور را سوژه کارتون خود کرد


«جیم کری» یک سناتور جمهوری‌خواه را سوژه جدیدترین کارتون خود کرد.«جیم کری» یک سناتور را سوژه کارتون خود کردلینک منبع