غفوری: ادامه «پایتخت» به نظر مدیران تلویزیون بستگی دارد

استاندارد
غفوری: ادامه «پایتخت» به نظر مدیران تلویزیون بستگی دارد


تهیه کننده مجموعه تلویزیونی «پایتخت» گفت: ساخت فصل جدید این سریال به نظر مدیران تلویزیون بستگی دارد و ما در زمینه قصه و داستان مشکلی نداریم.غفوری: ادامه «پایتخت» به نظر مدیران تلویزیون بستگی داردلینک منبع