خبر دستگیری «مرضیه هاشمی» چگونه جهانی شد؟

استاندارد
خبر دستگیری «مرضیه هاشمی» چگونه جهانی شد؟


مدیر وب سایت شبکه پرس تی وی با متفاوت خواندن هدف، نگاه و عملکرد این شبکه در مقایسه با قدرت‌های رسانه‌ای دنیا، مرضیه هاشمی و عملکرد رسانه‌ای او را صدای بی صدایانی می‌داند که قدرتمندان دنیا تاب شنیدن آن را ندارند.خبر دستگیری «مرضیه هاشمی» چگونه جهانی شد؟لینک منبع