هنرمندانی که سال ۹۷ با دنیا وداع کردند

استاندارد
هنرمندانی که سال ۹۷ با دنیا وداع کردند


نام هنر و یاد هنرمند هرگز به سر نخواهد آمد؛ حتی اگر روزگار غدار سرود فرود را برای او سر دهد یا دست اجل گلوی زندگی اش را بفشارد.هنرمندانی که سال ۹۷ با دنیا وداع کردندلینک منبع