کنایه سنگین هاشمی‌طبا روی آنتن زنده

استاندارد
کنایه سنگین هاشمی‌طبا روی آنتن زنده


داستان تکراری ستاره – مربع این بار روی آنتن زنده، گریبان سازمان صداوسیما را گرفت و انتقاد شدید هاشمی طبا را در پی داشت.کنایه سنگین هاشمی‌طبا روی آنتن زندهلینک منبع