پست احتمالی عجیب برای فردوسی پور

استاندارد
پست احتمالی عجیب برای فردوسی پور


شنیده‌ها حکایت از احتمال تغییر ترکیب مدیران شبکه «ورزش» سیما در روز‌های پایانی سال دارد.پست احتمالی عجیب برای فردوسی پورلینک منبع