گفتگو با اسلاوی ژیژک: خیزش فاشیسم یعنی شکست چپ

استاندارد
گفتگو با اسلاوی ژیژک: خیزش فاشیسم یعنی شکست چپ


پس از پیروزی احزاب ضدمهاجر و اروپا محور در کشورهایی مانند فرانسه و بریتانیا، بسیاری از لیبرال ها به شکلی ابلهانه خود را متعجب و نگران نشان دادند. مشکل این نیست که چرا احزابی از این دست دارند قدرت را به دست می گیرند. پرسش کاملا برعکس است؛ چرا جهش بزرگ این احزاب مهاجرستیز و ناسیونالیست تا این اندازه به درازا کشید؟گفتگو با اسلاوی ژیژک: خیزش فاشیسم یعنی شکست چپلینک منبع