استمرار نوسان قیمت مرغ تا پایان هفته

استاندارد
استمرار نوسان قیمت مرغ تا پایان هفته


چهارآیین گفت: با توجه به ازدیاد تقاضا و تعطیلی نسبی کشتارگاه‌ها پیش بینی می‌شود نوسان قیمت مرغ تا پایان هفته ادامه یابد.استمرار نوسان قیمت مرغ تا پایان هفتهلینک منبع